दृष्टिकोण, अभियान, उद्देश्य र रणनैतिक लक्ष्यहरु

तालिम केन्द्रको दृष्टिकोण (Vision)

 • आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अभिवृद्धि र स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सक्षम र सबल बनाउने।

 लक्ष (Mission)

 • तालिम, शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान, गोष्ठी, परामर्श र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा पेसागत र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिको अवसर श्रृजना गर्ने ।

 उद्देश्य (Objectives)

 • राजस्व र आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाउने
 • राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी र कार्यशाला गर्ने
 • आर्थिक तथा राजस्वका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने
 • अर्धवार्षिक रुपमा राजस्व पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।
 • रणनैतिक लक्ष्यहरु

रणनैतिक लक्षहरु

 • केन्द्रलाई विशेष गरेर राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने एक विशिष्ट संस्था (Center for Excellence) को रुपमा विकास गर्ने,
 • केन्द्रलाई राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संग्रह गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने अभिलेख केन्द्र (Documentation Center) को रुपमा विकास गर्ने,
 • तालिम कार्यक्रमहरुको लागि सक्षम, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने,
 • तालिम केन्द्रको स्वरुप कस्तो हुने अपेक्षित नतिजा के हुने भनि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको क्रममा रहेको ।