तालिम कार्यक्रमहरू

आ. व. २०८०/०८१ मा सञ्चालित तालिम कार्यक्रमहरू

सि. नं.

तालिमको नाम

तालिमको प्रकार

तालिम अवधि

तालिम स्थान

स्थिति

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८०।०५।०६ - २०८०।०६।१९ तालिम केन्द्र सम्पन्न
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय २०८०।०५।०६ - २०८०।०६।१९ तालिम केन्द्र सम्पन्न
आधारभूत लेखा एवं कर परीक्षण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८०।०६।०७ - २०८०।०६।२१ तालिम केन्द्र सम्पन्न
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय २०८०।०८।१२ - २०८०।०९।२३ तालिम केन्द्र सम्पन्न
राजस्व प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम

(सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय

२०८०।०८।१८ - २०८०।०९।२६ तालिम केन्द्र सम्पन्न
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) २०८०।०८।२२ - २०८०।०८।२४ धनगढी सम्पन्न
विद्युतीय खरिद विषयक आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) २०८०।०८।२८ - २०८०।०९।०३ तालिम केन्द्र सम्पन्न
विस्तृत लेखा प्रणाली सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८०।०९।११ - २०८०।०९।१७ तालिम केन्द्र सम्पन्न
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय २०८०।०९।११ - २०८०।१०।२२ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१० प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम) २०८०।०९।१६ - २०८०।०९।२० तालिम केन्द्र सम्पन्न
११ आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय २०८०।१०।०७ - २०८०।११।१५ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१२ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसचिव-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) उपसचिव-स्तरीय २०८०।१०।१४ - २०८०।११।२४ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१३ आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय सेवाप्रवेश तालिम (सेवाप्रवेश) अधिकृत-स्तरीय २०८०।१०।२२ - २०८०।१२।२२ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१४ राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय सेवाप्रवेश तालिम (सेवाप्रवेश) अधिकृत-स्तरीय २०८०।१०।२२ - २०८०।१२।२२ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१५ विस्तृत लेखा प्रणाली सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८०।११।१३ - २०८०।११।१८ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१६
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८१।०१।०९ - २०८१।०२।१७* तालिम केन्द्र हाल सञ्चालनमा
१७
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक-स्तरीय सेवाकालीन तालिम (सेवाकालीन) सहायक-स्तरीय २०८१।०१।२४ - २०८१।०३।०२* तालिम केन्द्र हाल सञ्चालनमा
१८
Cost and Advanced Cost सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय अल्पकालीन तालिम (अल्पकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८१।०२।०६ - २०८१।०२।०९ तालिम केन्द्र सम्पन्न
१९
Nepal Financial Reporting Standards सम्बन्धी अधिकृत-स्तरीय अल्पकालीन तालिम
(अल्पकालीन) अधिकृत-स्तरीय २०८१।०२।१३ - २०८१।०२।१८ तालिम केन्द्र