अन्य कार्यक्रमहरू

आ. व. २०८०/०८१ मा सञ्चालित अन्य कार्यक्रमहरू

सि. नं.

कार्यक्रम

मिति

४५ औं तालिम निर्देशक समिति बैठक २०८०।०५।३१
तालिम प्रभावकारिता अभिबृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८०।०७।१७
४६ औं तालिम निर्देशक समिति बैठक २०८०।१०।११