संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी

सार्वजनिक व्यबस्थापन तालिम केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान, राजस्व तथा अर्थ सम्बन्धी प्रशिक्षण, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धि प्रशिक्षण, र प्रशासन गरी जम्मा ४ (चार) वटा शाखाहरू छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।

संगठनात्मक संरचना

संगठनात्मक संरचना


कर्मचारी दरबन्दी


१. तालिम प्रमुख             – १

२. वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व र लेखा)  – ८

३. प्रशिक्षक (राजस्व र लेखा)       – ९

४. लेखा अधिकृत                – १

५. शाखा अधिकृत                – १

६. कम्प्यूटर ईन्जिनियर         – १

७. ना. सु. (राजस्व) - २

८. लेखापाल - १

९. पुस्तकालय सहायक - १

१०. खरिदार                    – १

११. श्रेणीविहीन                  – १०