संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी

सार्वजनिक व्यबस्थापन तालिम केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान, राजस्व तथा अर्थ सम्बन्धी प्रशिक्षण, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण, र प्रशासन गरी जम्मा ४ (चार) वटा शाखाहरू छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।
यस केन्द्रको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार:

कर्मचारी दरबन्दी

 

तालिम प्रमुख                     – १

वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व)         – ३

वरिष्ठ प्रशिक्षक (लेखा)           – ३

प्रशिक्षक (राजस्व)               – ५

प्रशिक्षक (लेखा)                 – ४

कम्प्युटर अधिकृत               – १

लेखा अधिकृत                    – १

शाखा अधिकृत                   – १

रा.प.अनंकित                    – ४

श्रेणिविहीन                       – १०

 जम्मा                            ३३ जना