संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी

सार्वजनिक व्यवस्थापन तालिम केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धान, राजस्व तथा अर्थ सम्बन्धी प्रशिक्षण, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धि प्रशिक्षण, र प्रशासन गरी जम्मा ४ (चार) वटा शाखाहरू छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।

संगठनात्मक संरचना

संगठनात्मक संरचना

 

कर्मचारी दरबन्दी

तालिम प्रमुख
वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व र लेखा)
प्रशिक्षक (राजस्व र लेखा)
१०
लेखा अधिकृत
शाखा अधिकृत
कम्प्यूटर ईन्जिनियर
नायब सुब्बा (राजस्व)
लेखापाल
पुस्तकालय सहायक
१०
खरिदार
११
श्रेणीविहीन
१०