प्रमुख कार्यहरु

तालिम सम्बन्धि कार्यहरुः

 • तालिम आवश्यकता पहिचान गर्ने,
 • तालिम पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने,
 • तालिम म्यानुअल तयार गर्ने,
 • सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्ने,
 • सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्ने,
 • अल्पकालीन तालिम सञ्चालन गर्ने,
 • स्रोत व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्ने‚
 • तालिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

अन्य कार्यहरुः

 • राजस्व पत्रिका प्रकाशन गर्ने,
 • सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी समसामयीक विषयमा अन्तरक्रिया‚ गोष्ठी र कार्यशाला सञ्चालन गर्ने‚
 • सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने ।