प्रमुख कार्यहरु

तालिम सम्बन्धी कार्यहरु

 • तालिम आवश्यकताको पहिचान
 • तालिम पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण निर्देशिका निर्माण
 • सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र अल्पकालीन तालिम संचालन
 • तालिम मूल्याङ्कन
 • स्रोत व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन

(ख) अन्य कार्यहरु

 • राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुमा अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा कार्यशाला आयोजना
  राजस्व तथा आर्थिक प्रशासनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र परामर्श
  ‘राजस्व’ पत्रिका प्रकाशन ।

तालिम केन्द्रको कार्यप्रकृया

 • वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना र बजेटको तयारी,
 • वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना र बजेट अनुमोदनका लागि तालिम निर्देशक समितिमा पेश गर्ने,
 • श्रोत व्यक्तिहरुको चयन र व्यवस्थापन,
 • साधन र श्रोतको अलवा तालिम सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थान,
 • अर्थ मन्त्रालय म.ले.नि.का. र म.ले.प.को कार्यालय मार्फत सहभागीहरुको नाम सङ्कलन,
 • तालिम सञ्चालन योजना र विधि तय गरी तालिम सञ्चालन,
 • सहभागिहरुको समग्र मूल्याङ्कन,
 • तालिम पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका लागि आवश्यकता पहिचान,
 • निर्माण तथा परिमार्जनका लागि जिम्मेवारी तोकिने,
 • राजस्व पत्रिका प्रकाशनका लागि सम्पादक मण्डल तोकिने,
 • लेख रचनाका लागि अनुरोध गरिने,
 • सम्पादक मण्डलबाट सम्पादन गरी अर्धवार्षिक रुपमा प्रकाशन,
 • तालिम केन्द्रले गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाइने ।