Training Program View All

inservice training of Public Finance Management

राजश्व समूह र लेखा समूहमा रही काम गर्ने रा.प.द्वितीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई ३० कार्य दिनमा नघट्ने गरी सेवा कालीन तालीम प्रदान गरिने ।


short-term-training

short-term-training

Pre Service Training

 --

Damodar Regmi

Damodar Regmi
Training Chief

Baburam Gyawali

Phone No.9849056833

Email: brgywali@hotmail.com