सूचना

सार्बजनिक बित्त व्यस्थापन सम्बन्धि अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७५ का सहभागी र केन्द्रका पदाधिकारीहरु