सूचना

तालिमहरु

नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको  उपसचिव स्तरीय सेवाकालीन तालिम, २०७४ चैत्र ९ गते संपन्न भयो