रणनैतिक लक्ष्यहरु

  • केन्द्रलाई विशेष गरेर राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना प्रवाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने एक विशिष्ट संस्था (ऋभलतचभ ायच भ्हअभििभलअभ) को रूपमा विकास गर्ने ।
  •  केन्द्रलाई राजस्व र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेखहरु संग्रह गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने अभिलेख केन्द्र ९म्यअगmभलतबतष्यल ऋभलतचभ० को रुपमा विकास गर्ने ।
  •  तालिम कार्यक्रमहरुको लागि सक्षम, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गर्ने ।