सूचना

तालिम सम्पन्न भएको

नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको  नेपाल प्रशासन सेवा अन्तरगत राजस्व समूह, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा अन्तरगतको  राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका अधिकृतस्तरीय कर्मचारीहरुको सेवा प्रवेश तालिम यही मिति २०७५ साल बैशाख ९ गतेदेखि सञ्चालन भैरहेको ।