कर्मचारी दरबन्दी र संगठनात्मक संरचना

सार्वजनिक वित्त ब्यबस्थापन केन्द्र विभागीय स्तरको निकाय हो । रा.प. प्रथम श्रेणीको तालिम प्रमुख रहने यस केन्द्रको संगठनात्मक संरचनामा  योजना अनुसन्धात तथा विकास शाखा,  प्रशिक्षण शाखा (आर्थिक प्रशासन) प्रशिक्षण शाखा (राजश्व व्यवस्थापन) गरी जम्मा ३ (तिन) शाखाहरु छन् । हाल प्रत्येक शाखाका प्रमुखहरूमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (रा.प.द्वितीय श्रेणी) रहने व्यवस्था छ ।


यस केन्द्रको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तालिम प्रमुख (रा.प. प्रथम) – १, वरिष्ठ प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ३ र लेखा तर्फ ३ गरी जम्मा ६ जना,  प्रशिक्षक राजस्व तर्फ ५ र लेखा तर्फ ४ गरी जम्मा ९ जना,  लेखा अधिकृत १ , कम्प्युटर अधिकृत १ , शाखा अधिकृत १, ना.सु. (राजस्व) १, लेखापाल १, पुस्तकालय सहायक ( रा.प.अन.प्र.)  १, खरिदार (सा.प्र.) १, हलका सवारी चालक - २, का.स. ८, गरि जम्मा ३३ जनाको दरबन्दी रहेको छ  

    संगठनात्मक संरचना 

http://pfmtc.gov.np/uploads/Pages/1527231622.JPG