पुस्तकालय प्रणाली
क्र.स पुस्तकको नाम प्रकाशन नाम लेखक वर्गीकरण आइ.एस.बी.यन फोटो
1 Economic Development Pearson Todaro, Michael P., Smith, Stephen C. 338.900 978-93-325-8553-9
2 संवैधानिक तथा प्रशासकीय कानून साेपान मासिक श्यामकुमार भट्टराई 342.41 978-9937-9295-0-9
3 नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरु 305.2 978-9937-2-3783-3
4 658 978-81-315-3346-8
5 658 978-93-528-6560-4
6 332.10954 978-93-5262-340-2
7 343.41 0-7506-6938-1
8 342.02 99933-1-352-1
9 495.5132 9937-599-71-7
10 658.45 1-4039-9585-0
11 658.3142 978-81-7554-521-2
12 330.03 1-4039-4968-9
13 320.6 978-1-108-45449-0
14 658.4012 9812-53-132-7
15 658.15 978-0-07-060339-4
Top