परिचय

यस राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रले तालिम सम्बन्धी गतिविधि व्यवस्थापन गर्न तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Training Management Information System–TMIS) सफ्टवयर तयार गरी  कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस सफ्वयरमा निम्न प्रकारका सूचना र जानकारीहरु हुन्छन् ।


१. तालिममा सहभागीहरुको व्यक्तिगत विवरण,
२. संचालन भएका सेवा प्रवेश, सेवाकालीन, अल्पकालीन तालिमहरु,
३. पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण निर्देशिकाहरु (Moudules),
४. दैनिक कार्य तालिका,
५. तालिममा समावेश विषयबस्तुहरु र श्रोत व्यक्ति,