सूचना

परिचय

 

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सार्बजनिक वित्त ब्यबस्थापन तालीम केन्द्र

सार्बजनिक वित्त ब्यबस्थापन तालीम केन्द्रको परिचय


निजामती सेवा राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरुकोे वृत्ति विकास र क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालीम संचालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एक विभागीय निकायको रुपमा राजस्व प्रशासन तालीम केन्द्रको स्थापना वि.स.२०३७ सालमा भएको हो । यस केन्द्रवाट वार्षिक रुपमा संचालन हुने तालीम लगायतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा संचालनका सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्न अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रशिक्षण सम्वन्धी कार्यको लागि राजस्व समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षकको रुपमा यस केन्द्रमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि तालीमको कार्य र आवश्यकता अनुसार केन्द्र भन्दा वाह्य सरकारी एवं अन्य निकायहरुवाट समेत प्रशिक्षकहरु आमन्त्रित गरी प्रशिक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।


राजस्व प्रशासन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरु र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरु र अन्य सरकारी निकायहरु नै यस केन्द्रका प्रमुख सरोकारवाला पक्ष हुन् भने सरकारी राजस्व र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न अन्य निकायहरु पनि यस केन्द्रवाट प्रदान गरिने तालिमको लागि सरोकारवाला पक्षहरु हुने गरेका छन् ।

केन्द्रको संगठनात्मक लक्ष्य र उद्देश्य
लक्ष्य

गुणस्तरीय तालिमको माध्यमवाट सरकारी राजस्व एवं आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै देशको समग्र राजस्व र आर्थिक प्रशासनको उद्देश्य परिपूर्तिमा सघाउ पु¥याउने ।
    
उद्देश्य
सार्बजनिक वित्त ब्यबस्थापन तालीम केन्द्रका उद्देश्यहरु निम्न अनुसार रहेका छन :

(क)  सम्वन्धित निकायहरुको माग वमोजिम निजामती सेवा राजस्व प्रशासन र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरुकोे वृत्ति विकास र क्षमता         

        अभिबृद्धि सम्बन्धी तालीम संचालन गर्ने ।

(ख)   परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरुप तालिमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रमहरु  

        संचालन गर्ने ।

(ग)   आर्थिक क्षेत्रका समस्या र मुद्दाहरुको विषयमा गोष्ठी, अन्तरकृया र अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमवाट उपयुक्त उपायहरु÷सूचनाहरुको पहिचान

        गरी सरोकारवालाहरु समक्ष प्रवाह गर्ने ।

(घ)    संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको प्रयासवाट तालिम केन्द्रलाई वदलिंदो परिस्थिति अनुरुप आर्थिक विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र अध्ययन तथा

         अनुसन्धान गर्ने अग्रणी निकायको रुपमा भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाउने ।

३.    केन्द्रका प्रमुख कार्यहरु

(क)    तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने ।

(ख)    तालिमको पाठ्यक्रम निर्देशिका निर्माण र यसको अद्यावधिक गर्ने ।

(ग)    निजामती सेवा राजस्व समुह र लेखा समुहका कर्मचारीहरुको सेवा प्रवेश र   सेवाकालिन तालीम संचालन गर्ने ।

(घ)    राजस्व र आर्थिक प्रशासनका विषयमा राजस्व र वित्तीय प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको अभिमुखिकरण र पुनर्ताजगी सम्बन्धी अल्पकालीन   

          तालीम संचालन गर्ने ।  

(ङ)    अन्य सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक    वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी अल्पकालीन तालीम संचालन गर्ने ।  

(च)    प्रशिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रम संंचालन गर्ने ।

(छ)    तालिमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने ।

(ज)     अर्थतन्त्र र आर्थिक तथा राजस्व प्रशासन क्षेत्रसंग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गोष्ठी, अन्तरकृया र अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी

          त्यसबाट प्राप्त तथ्य तथा सूचनाहरुलाई सरोकारवालाहरु समक्ष प्रवाह गर्ने ।

(झ)   अर्थतन्त्र र आर्थिक तथा राजस्व प्रशासन क्षेत्रसंग सम्बन्धित प्रशिक्षकहरुको सूचिकरण गरी सूचिकरण भित्रका प्रशिक्षकहरुबाट प्रशिक्षण गराउने

(ञ)    आर्थिक विषयक (राजस्व) पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।