सूचना

सार्बजनिक वित्त ब्यबस्थापन तालीम केन्द्रका तालिम प्रमुखका नामावली

सार्बजनिक वित्त ब्यबस्थापन तालीम केन्द्रका तालिम प्रमुखका नामावली

 

http://www.ratc.gov.np/uploads/Pages/1518681768.JPG