समाचार

राजस्वतर्फ र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिम मिति २०७५ साल श्रावण ९ गतेबाट सञ्चालन भैरहेको ।

२०७५ बैसाख १४

राजस्वतर्फ र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिम मिति २०७५ साल श्रावण ९ गतेबाट सञ्चालन भैरहेको ।

सबै हेर्नुहोस